MAJ 2023

Preuzeto od SMART KOLEKTIVA BEOGRAD

Director of Smart Kolektiv – Beograd, Neven Marinović at the PRO PR conference: Sustainability is not option, it is the only solution

May 8th, 2023

As part of the PRO PR conference at Plitvice Lakes on May 4, director of Smart Kolektiv, Neven Marinović, held a lecture “Sustainability is not option, it is the only solution” . 

The lecture was related to various aspects of sustainable, ethical and responsible business, with the focus on professionals from the field of communications. Neven Marinović presented the importance of sustainable and responsible business from the perspective of communication management, the positive aspects of such an approach, but also the potential challenges and problems that can arise when a company does not behave responsibly or tries to present itself more responsible than it actually is. 

Under the program motto: “Green public relations, green responsibilities”, a three-day international conference for public relations took place from May 4 to 7 at Plitvice Lakes. More than 200 participants from 13 countries and 28 public relations experts participated through 17 lectures and 2 panels at this year’s 20th anniversary PRO PR conference. “The profession of public relations has experienced a digital operational transformation in the last 10 years, and now it finds itself in a new role, the role of one of the “guardians” of planet Earth. Every corporation, institution, event, every individual should have a greater responsibility toward green communication, education and implementation. We, the experts in public relations, will have to use our advice to influence and bring closer the importance of green responsibility through projects,” said the president of the organizing committee, Danijel Koletić, at the opening.  

Some of the lecturers were: Martin Nesirky, Director of the Information Service of the United Nations from Austria, Khaled AlShehhi, Executive Director of Marketing and Communications in the Government Media Office, from the United Arab Emirates, Mai Anh Le, regional manager for Global PR Hub from Vietnam, John Shield, Director of Communications of the BBC from the United Kingdom, Carlos Chaguaceda, Director of Communications of the Museo Nacional Del Prado from Spain, as well as numerous local and regional experts.  Share This Story!

                ==============================================================

ПРЕВОД:

Директор СМАРТ КОЛЕКТИВА – БЕОГРАД, Невен Мариновић на ПРО ПР конференцији: Одрживост није опција, то је једино решење 8. мај 2023

У оквиру ПРО ПР конференције на Плитвичким језерима 4. маја, директор Смарт колектива Невен Мариновић одржао је предавање „Одрживост није опција, она је једино решење“.

Предавање се односило на различите аспекте одрживог, етичког и одговорног пословања, са фокусом на професионалце из области комуникација. Невен Мариновић је представио значај одрживог и одговорног пословања из угла управљања комуникацијама, позитивне аспекте таквог приступа, али и потенцијалне изазове и проблеме који могу настати када се компанија не понаша одговорно или покушава да се представи одговорније од заправо јесте.

Под мотом програма: „Зелени односи с јавношћу, зелене одговорности“, од 4. до 7. маја на Плитвичким језерима одржана је тродневна међународна конференција за односе с јавношћу.

Више од 200 учесника из 13 земаља и 28 стручњака за односе с јавношћу учествовало је кроз 17 предавања и 2 панела на овогодишњој 20. јубиларној ПРО ПР конференцији. „Професија односа с јавношћу је у последњих 10 година доживела дигиталну оперативну трансформацију, а сада се нашла у новој улози, улози једног од „чувара“ планете Земље.

Свака корпорација, институција, догађај, сваки појединац треба да има већу одговорност према зеленој комуникацији, образовању и имплементацији. Ми, стручњаци за односе са јавношћу, мораћемо да својим саветима утичемо и кроз пројекте приближимо значај зелене одговорности“, рекао је на отварању председник организационог одбора Данијел Колетић.

Неки од предавача били су: Мартин Несирки, директор Информативне службе Уједињених нација из Аустрије, Кхалед АлСхеххи, извршни директор за маркетинг и комуникације у Владиној канцеларији за медије, из Уједињених Арапских Емирата, Маи Анх Ле, регионални менаџер за Глобал ПР Хуб из Вијетнама, Џон Шилд, директор комуникација Би-Би-Сија из Велике Британије, Карлос Чагуаседа, директор комуникација Мусео Национал Дел Прадо из Шпаније, као и бројни локални и регионални стручњаци.

У оквиру ПРО ПР конференције победницима су додељене и награде ПРО ПР Глобе Авардс.

Поделите ову причу!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..