O nama

Oct 7, 2015

Udruženje – Beogradski pokret trećeg doba Dorćolijada je 0d 2014. do kraja 2021. godine dobrovolјno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje gradjana, sa svojstvom pravnog lica, zasnovano na slobodi udruživanja radi ostvarivanja utvrđenih cilјeva u oblasti rekreativno sportskih aktivnosti svih doba starosti, pobolјšavanja i razvoja zdravlјa i kulture mladih i starijih generacija i razvoja ekološke kulture.

Od 2022. godine Udruženje BEOGRADSKI POKRET TREĆEG DOBA DORĆOLIJADA se pripijilo u skladu sa Zakonom

POKRETU TREĆEG DOBA BEOGRADA, BEZ PRAVNO FORMALNOG STATUSA, A U FORMI ORGANIZACIONOG OGRANKA PTDB – OGRANAK DORĆOLIJADA STARi GRAD

PRIPAJANJE UDRUŽENJA JE EVIDENTIRANO KROZ ZABELEŠKU U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE, A NA OSNOVU UGOVORA O PRIPAJANJU KOJI GLASI:

На основу члана 48. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр.51/2009) уговорне стране:

1.Покрет трећег доба Београда – Покрет ТДБ из Београда, ул.Париска бр.9, матични број 28268998, ПИБ 111178947, кога заступа Владимир Јестратијевић, из Београда, Лазаревачки друм 7/18, лична карта 010839256 (у даљем тексту: Припојилац)  и

2.Београдски покрет трећег доба Дорћолијада, из Београда, ул.Браће Југовића 10, матични број 28157380, ПИБ 108749153, кога заступа Душан Максимовић из Београда, Браће Југовића 10, лична карта 007609024 (у даљем тексту Припојеник)

Сагласно су дана 21. новембра 2021.године закључили

УГОВОР О ПРИПАЈАЊУ УДРУЖЕЊА

Члан 1. Предмет овог Уговора је припајање Удружења Припојеника Удружењу Припојиоца на тај начин што Удружење Припојеник престаје са постојањем без спровођења поступка ликвидације и преноси своју целокупну имовину Удружењу Припојиоцу, а Удружење Припојилац наставља да послује са истим именом и истом делатношћу у складу са Законом о класификацији делатности и седиштем у складу са законом, као правни следбеник Удружења Припојеника.

Члан 2. Припојеник прихвата Статут Припојиоца даном уписа статусне промене – припајања у Регистар удружења Агенције за привредне регистре.

Члан 3. Припојеник, након припајања са Припојицем, без правно-формалног статуса, а у форми организационог огранка – Покрет ТДБ – Дорћолијада Стари Град, наставља са активностима које су до сада биле регулисане Статутом Припојеника.

Члан 4. Вредност финансијских средстава, које Припојеник статусном променом – припајањем преноси на Припојиоца, утврђује се према подацима из усвојеног финансијског извештаја Припојеника са стањем на на дан припајања.

Члан 5. Финансијска средства којима располаже Припојеник на свом текућем рачуну преносе се на текући рачун Припојиоца даном уписа статусне промене – припајања у Регистар удружења Агенције за привредне регистре.

Припојеник не располаже покретним и непокретним стварима.

Члан 6. Овај Уговор ступа на снагу када Скупштине Припојиоца и Припојеника прихвате закључење Уговора о статусној промени – припајању. Уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих је по један за уговорне стране, а један за Агенцију за привредне регистре.

ЗА ПРИПОЈЕНИКА                                                             ЗА ПРИПОЈИОЦА

Заступник                                                                                 Заступник

Душан Максимовић, с.р                                                Владимир Јестратијевић,с.р

*                            *                       *

Cilјevi Udruženja PTDB – OGRANAK DORĆOLIJADA STAR GRAD su: istraživanje, razvoj, projektovanje, organizacija i realizacija rekreativnih sportskih aktivnosti svih doba starosti, očuvanje i razvoj psihofizičkog zdravlјa i kulture, edukacija u oblasti sporta, zdravlјa i kulture, unapređivanje rekreativne sportske aktivnosti počev od predškolskog uzrasta pa do trećeg doba starosti kao i razvoj ekološke kulture i unapređivanje zaštite životne sredine.

PTDB – Ogranak Dorcolijada Stari Grad je članica Pokreta trećeg doba Republike Srbije i članica Saveza sportova gradske opštine Stari Grad.

PTDB – OGRANAK DORĆOLIJADA STARI GRAD IMA SVOJ PORTAL WWW.dorcolijada.com   E-Mail: dorcolijada@gmail.com  GUNDULICEV VENAC 41   11000 BEOGRAD

RUKOVODSTVO PTDB – OGRANKA DORĆOLIJADA STARI GRAD:

                                                                                                              

PREDSEDNIK

DUŠAN MAKSIMOVIĆ,Prof.                    

ZAMENIK PREDSEDNIKA – Sportski direktor

DUŠAN SERDAREVIĆ, Dipl. ing. 

 

PODPREDSEDNIK

LJUBIŠA JEVTIĆ, Prof.

TEHNIČKI DIREKTOR

VIDOJE VUKOVIĆ, Ing.

RUKOVODILAC MEĐUGENERACIJSKE 

LIKOVNE KOLONIJE

Prof. Akad, slikar TOMISLAV PETROVIĆ  

DIREKTOR MEĐUNARODNE SARADNJE

VELIBOR BOZOVIĆ, Prof.

 

Radi ostvarivanja svojih cilјeva PTDB – OGRANAK DORĆOLIJADA STARI GRAD naročito:

1. Organizuje i realizuje sportsko rekreativne aktivnosti, igre, takmičenja, manifestacije, promoviše značaj rekreativnog sporta svih doba starosti i to za predškolski uzrast, za školski uzrast i omladinu, za odrasle, za populaciju trećeg doba starosti i penzionere pobolјšavajući kvalitet njihovog živlјenja sa posebnim akcentom na Međugeneracijsku saradnju.

2. Organizovanjem aktivnosti obezbeđuje pogled na život iz perspektive gledanja na rekreativne sportske aktivnosti kao na delatnost od posebnog značaja, da svako ima pravo da se bavi sportom, da je rekreativni sport namenjen svim populacijama, da nema nikakvih granica u bavlјenu sportskim aktivnostima radi odmora i rekreacije, unapređenja zdravlјa i razvoja društvenih aktivnosti, opšte kulture i stvaralaštva.

3. Promoviše značaj sveopšte brige o zdravlјu i kulturi, razvijanju ekološke svesti o zaštiti prirode i životne sredine polazeći od toga da organizovan rekreativni sport podrazumeva i nudi boravak u prirodi, na svežem vazduhu, uz nezagađenu okolinu – zemlјu, vodu i vazduh po ekološkim standardima.

4. Organizuje i pospešuje Međugeneracijsku saradnju u oblasti rekreativnog sporta, zdravlјa, kulture i stvaralaštva polazeći od toga da svako ima pravo da učestvuje u sportsko rekreativnim aktivnostima koje su dostupne svim populacijama pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i druga lična svojstva.

5. Promoviše organizovanje bavlјenja rekreativnim sportom kao humanom, slobodnom i dobrovolјnom aktivnošću. Stvara uslove, situaciju i ambijent u kome svi učesnici rekreativnih sportskih aktivnosti dobijaju kroz buđenje osećanja sopstvenog identiteta, pobolјšanje zdravlјa i razvoja kulture.

6. Organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, raznovrsne edukativne programe, radionice i druge oblike edukativnih aktivnosti u oblasti rekreativnog sporta, zaštite zdravlјa, zaštite životne sredine i kulture – uklјučujući organizovanje umetničkih kolonija, izložbi, književnih u drugih susrete sa posebnim kulturnim sadržajima i dr.

7. Sarađuje sa zainteresovanim strukturama društva radi razvoja sportsko rekretivnih aktivnosti, zdravlјa, kulture i ekologije kao što su državne organizacije i institucije, organi lokalne i gradske uprave, sportski savezi i institucije, društva, klubovi, organizacije, predškolske obrazovno vaspitne ustanove, škole, fakulteti, univerziteti, savezi i udruženja penzionera i druge strukture trećeg doba starosti, savezi i udruženja invalida i dr.

8. Udruženje je u svojim programskim aktivnostima rekreativnog sporta, zdravlјa, kulture i razvoja ekologije otvoreno za saradnju sa svim zainteresovanima, kako u našoj zemlјi tako i u inostranstvu. S tim u vezi pospešuje i vangraničnu saradnju, saradnju sa našom dijasporom u svetu, sa zemlјama u okruženju, podunavskim zemlјama i svim drugim zainteresovanim zemlјama polazeći od toga da rekreativne sportske aktivnosti, briga o zdravlјu, kulturi i ekologiji nemaju granica.

9. Prikuplјa i proučava stručnu literaturu u oblasti rekreativnog sporta, zdravlјa, kulture i ekologije, formira odgovarajuću dokumentaciju i sl.

10. Informiše članove i širu javnost o planiranim, organizovanim i realizovanim programskim aktivnostima putem sredstava javnog informisanja, internog glasila, websajta, i drugih društvenih internet mreža.

   ==============================================================